TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

7. KẾT LUẬN

Đề án nghiên cứu, tư vấn đầu tư giao dịch chỉ số tài chính được thành lập là một bước tiến quan trọng của thị trường tài chính Việt Nam góp phần lành mạnh hoá thị trường chỉ số tài chính, tạo môi trường công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ phương tiện giao dịch, đầu tư cho người dân và các tổ chức có nhu cầu về chỉ số tài chính.

Đề án giao dịch chỉ số tài chính sẽ là kênh kết nối tốt nhất giữa thị trường Việt Nam và thị trường tài chính quốc tế, góp phần đưa hình ảnh và uy tín của Việt Nam lên tầm cao hơn, tạo một động lực tăng trưởng trong dài hạn cho nền kinh tế.

Qua đề án này, ban soạn thảo cũng đã làm rõ các vấn đề sau:

  • Trình bày thực trạng của thị trường chỉ số tài chính trên thế giới và tại Việt Nam.
  • Làm rõ những mặt tích cực và mặt tiêu cực của quá trình hạn chế thị trường chỉ số tài chính được tự do giao dịch.
  • Đề xuất một mô hình đề án giao dịch chỉ số tài chính theo tiêu chuẩn của các nước trên thế giới và phù hợp tình hình Việt Nam.

Hiệp hội mong muốn được các cấp có thẩm quyền xem xét, góp ý và bổ sung để hoạt động của Đề án đạt được tính hiệu quả kinh tế - xã hội cao khi đi vào hoạt động thực tế, góp phần nâng cao vị thế thị trường tài chính và phát huy tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.