TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Giai đoạn

Thời gian dự kiến

Kết quả thu được

Người thực hiện

Hoàn thiện nghiên cứu đề án bao gồm nghiên cứu cả thực hành và lý thuyết   

Từ ngày…….. Đến ngày ……

Bản kế hoạch dự thảo thành lập đề án giao dịch chỉ số tài chính được thông qua bởi Tổ chức chủ trì đề án.

Ban soạn thảo đề án gồm các ông/bà:

1….

2…..

3…..

Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án chính thức   

Từ ngày …… Đến ngày …..

Bản góp ý chỉnh sửa và đồng ý thực hiện của các cấp có thẩm quyền

Ban phụ trách đề án gồm các ông/bà:

1…..

2….

3…..

 

Tổng hợp các nguồn lực để thành lập đề án chính thức          

Từ ngày ….… đến ngày ….

Danh sách các chuyên gia hỗ trợ, các công ty thành viên dự kiến tham gia, các nhà đầu tư chủ chốt ban đầu.

Ban phụ trách gồm các ông/bà:

1…..

2…..

3….

Thành lập và vận hành đề án giao dịch           

Từ ngày ….. đến ngày …..

Địa điểm đặt trụ sở; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật; Nhân lực chủ chốt; Kết nối thông tin đến thị trường quốc tế.

Trung tâm CFV