TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU.

  1. Vị trí trong quản lý hành chính

Đề án là một chương trình nghiên cứu lý thuyết và thực hành trực thuộc Trung tâm CFV chịu sự giám sát trực tiếp từ Hiệp hội về chuyên môn, có sự kiểm toán độc lập từ các tổ chức nghề nghiệp.

Đề án là một thể chế nghiên cứu chính thức để các bên tham gia thị trường tiến hành giao dịch chỉ số tài chính bao gồm: Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại, các công ty và cá nhân có nhu cầu giao dịch chỉ số tài chính.

 

  1. Cơ cấu tổ chức của đề án giao dịch chỉ số tài chính
   1. Ban giám đốc

Đề án được quản lý bởi 1 giám đốc và các phó giám đốc chuyên trách của Trung tâm CFV. Giám đốc phụ trách đề án phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của người lãnh đạo doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

Nhiệm vụ quyền hạn của giám đốc phụ trách đề án:

 • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của đề án nghiên cứu.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của đề án và chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của cá nhân;
 • Xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động của đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Quy định nội quy, chế độ làm việc của đề án;
 • Ký hợp đồng dịch vụ, tư vấn, môi giới, ủy thác.
 • Chịu trách nhiệm về các báo cáo thanh quyết toán tài chính và các chế độ thu chi tài chính của đề án tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý tài chính;
 • Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của Nhà Nước và của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Phó Giám đốc đề án giao dịch là người giúp việc Giám đốc. Chịu trách nhiệm hoạt động của các phòng ban chuyên trách do Giám đốc phân công và ủy quyền, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Giám đốc về các mặt công tác được giao.

   1. Các phòng ban trực thuộc

Phòng Tổ Chức hành chính: Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động chung của đề án; đôn đốc các đơn vị triển khai các kế hoạch theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động; thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, pháp chế, truyền thông và tổ chức các sự kiện của đề án.

Phòng kiểm soát rủi ro: Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động chung của đề án; đôn đốc các đơn vị triển khai các kế hoạch theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động; thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, pháp chế, truyền thông và tổ chức các sự kiện của đề án.

Phòng Công nghệ thông tin: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện quản lý, tổ chức vận hành và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tại đề án.

Phòng nhân sự, đào tạo: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đề án.

Phòng Quản lý thành viên: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác quản lý các công ty thành viên tại đề án.

Phòng giám sát giao dịch: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác giám sát hoạt động giao dịch tại đề án.

Phòng hệ thống giao dịch: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động giao dịch và xây dựng các hệ thống giao dịch tại đề án.

Phòng Tài chính kế toán: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý hoạt động tài chính, kế toán của đề án theo quy định hiện hành.

Phòng nghiên cứu phát triển: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu phát triển và nghiên cứu khoa học của đề án.

  1. 3. Sơ đồ tổ chức tổng thể

 

 

 

  1. 4. Quản trị và điều hành

Hội đồng thành viên: Là đại diện trực tiếp của trung tâm CFV tại đề án, được chủ sở hữu ủy quyền thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; quyết định và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

Ban kiểm soát: Có chức năng giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý điều hành hoạt động của đề án; chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.