TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

3. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIAO DỊCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH PHÁI SINH

  1. Tên gọi và loại hình hoạt động
   1. Tên gọi Tiếng Anh và Tiếng Việt

Tên gọi Tiếng Việt: ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIAO DỊCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH PHÁI SINH

Tên gọi Tiếng Anh: RESEARCH PROJECT, INVESTMENT ADVISORY ON     DERIVATIVE FINANCIAL TRANSACTIONS

Tên viết tắt: FTP

   1. Loại hình hoạt động

Đề án nghiên cứu, tư vấn đầu tư, giao dịch chỉ số tài chính phái sinh hoạt động theo mô hình nghiên cứu lý thuyết và thực hành do Trung tâm nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam(CFV) thực hiện và chịu sự giám sát trực tiếp từ Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam và các bộ ngành liên quan.

  1. Điều kiện để thành lập
   1. Yêu cầu về vốn ban đầu

Đề án nghiên cứu do Trung tâm nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam và những cổ đông sở hữu 100% vốn, có vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Đề án nghiên cứu được thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo quy mô của quá trình nghiên cứu.

   1. Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực phục vụ vận hành và phát triển đề án phải đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, đạo đức hành nghề, được các tổ chức chuyên nghiệp cấp chứng chỉ hành nghề.

Hiệp hội quyết định tổ chức bộ máy của đề án và nhân sự trực thuộc hệ thống hành chính hiện hành.

  1. Phạm vi, tính chất hoạt động
   1. Phạm vi hoạt động

Đề án sẽ là nơi tập trung các nhà đầu tư giao dịch những sản phẩm liên quan đến các chỉ số tài chính

Hợp đồng giao ngay: nghiệp vụ giao ngay là một nghiệp vụ giao hàng trong vòng hai ngày.

Hợp đồng kỳ hạn: Một người mua và người bán đồng ý trên một tỷ giá hối đoái cho một ngày bất kỳ nào đó trong tương lai, và các giao dịch xảy ra vào ngày đó, bất kể tỷ giá thị trường sau đó là bao nhiêu. Thời gian của trao đổi có thể là một ngày, một vài ngày, tháng hoặc năm.

Hoán đổi chỉ số tài chính: Trong một hoán đổi, hai bên trao đổi tiền tệ cho một độ dài thời gian nhất định và đồng ý đảo ngược giao dịch tại một ngày sau đó.

Hợp đồng giao sau: là hợp đồng kỳ hạn được tiêu chuẩn hóa và niêm yết, các hợp đồng đáo hạn trung bình là khoảng 3 tháng.

Quyền chọn chỉ số tài chính: Một quyền chọn chỉ số tài chính (quyền chọn FX) là một phái sinh mà chủ sở hữu có quyền nhưng không phải nghĩa vụ trao đổi tiền gốc một đồng tiền thành một đồng tiền khác tại một tỷ giá chỉ số tài chính được thỏa thuận trước vào một ngày cụ thể.

   1. Các hoạt động được tiến hành

Nội dung hoạt động của đề án bao gồm:

  • Giao dịch mua bán, chuyển nhượng chỉ số tài chính.
  • Môi giới mua bán chỉ số tài chính.
  • Cung cấp thông tin chỉ số tài chính
  • Tư vấn đầu tư chỉ số tài chính
  • Quảng cáo các sản phẩm tài chính liên quan.
  • Đấu giá theo lô sỉ hoặc lẻ
  • Quản lí ký quỹ chỉ số tài chính (theo nhu cầu dự trữ trên hợp đồng giao dịch)

 

  1. Các nguyên tắc trong giao dịch chỉ số tài chính
   1. Niêm yết

Yết tỷ giá là một bảng liệt kê các mức mua hoặc bán của các đồng tiền. Đề án sử dụng phương pháp yết tỷ giá trực tiếp.

Yết tỷ giá trực tiếp là phương pháp thể hiện giá nội tệ của một đơn vị ngoại tệ. Chẳng hạn, ở Việt Nam tỷ giá được yết là 23.745 VND/USD hoặc 29.138 VND/GBP là yết tỷ giá trực tiếp.

Theo thông lệ, phương pháp yết tỷ giá trực tiếp được sử dụng phổ biến ở các nước trên thế giới, ngoại trừ Anh , Mỹ, Úc.

Việc niêm yết tỷ giá bao gồm tỷ giá mua và tỷ giá bán cho các cặp đồng tiền giao dịch vào một thời điểm nhất định.

   1. Quy tắc giao dịch

Thời gian hoạt động của đề án từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định). Tất cả các giao dịch theo phương thức khớp lệnh định kỳ, liên tục và  khớp lệnh thoả thuận.

 • Phương thức khớp lệnh định kỳ: là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp lệnh mua và lệnh bán chỉ số tài chính tại 1 thời điểm xác định.
 • Phương thức khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp lệnh mua và lệnh bán chỉ số tài chính ngay khi lệnh được nhập lên hệ thống giao dịch.
 • Phương thức khớp lệnh thỏa thuận: là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của 2 bên về các điều kiện giao dịch và xác nhận thông qua hệ thống giao dịch.

 

   1. Cơ chế xác định giá mua bán

Giá mua bán đầu ngày giao dịch được xác định dựa trên giá đóng cửa của tuần trước.

Giá giao dịch trong ngày được thành lập dựa trên giá khớp lệnh trên đề án. Việc khớp lệnh trên đề án tuân thủ theo nguyên tắc

 • Ưu tiên về giá
 • Ưu tiên về thời gian
   1. Các vấn đề khác

Chênh lệch trong yết giá mua và giá bán giữa các cặp chỉ số tài chính với đơn vị nhỏ nhất gọi là pip. Ở mỗi cặp chỉ số tài chính giá trị của 1 pip sẽ thay đổi tuỳ theo giá trị của loại chỉ số tài chính.

Số lượng các chỉ số tài chính trên đề án được phép giao dịch được thông qua bởi Hội đồng thành viên của đề án, được công bố rà soát mỗi năm một lần.

Giao dịch chỉ số tài chính là giao dịch có mức độ rủi ro cao nên tỷ lệ tài khoản ký quỹ để đảm bảo cho vị thế giao dịch cần được quyết định bởi Trung tâm CFV. Theo thông lệ thế giới thì tỷ lệ này không cố định mà tuỳ vào mỗi công ty môi giới và quốc gia quy định.