TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

2. THÔNG TIN CHỦ THỂ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án này được chủ trì bởi Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam Viện Công Nghệ Tài Chính (FTI) trực thuộc trường Đại học Kinh Tế TPHCM. Viện FTI được thành lập năm 2019 nhằm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn đào tạo và phát triển các sản phẩm tài chính công nghệ tại Việt Nam. FTI là nơi tập hợp các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ, nhiệm vụ chính là đưa ra các đề xuất và khuyến nghị chính sách để phát triển thị trường tài chính – ngân hàng, thị trường hàng hoá và ổn định hệ thống tài chính trong bối cảnh hội nhập toàn cầu với rất nhiều cơ hội cũng như thách thức mới.